Author: Henry Palatella Shanthi Sepe-Chepuru and Dylan Svoboda